نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ﺳﻪشنبه, 28 خرداد,1398

مدیریت محله

فرایندی است قانونی و مورد پذیرش و اجماع مدیریت شهری در جهت کاهش تصدی گری ، برون سپاری ، گسترش و نهادینه کردن مشارکت آگاهانه و اثر بخش مردمی و واگذاری فضاها ، ابنیه و فعالیتهای فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و ورزشی در سطح محله به مدیریت محله

تحولی ساختاری در جهت تحقق رویکرد محله محوری و گامی ارزنده برای فراهم کردن شرایط لازم برای تغییر رویکرد شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی


مبانی حقوقی طرح

مصوبه ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در محلات شهر تهران مورخ 88/8/13 شورای اسلامی شهر تهران

دستوالعمل اجرایی ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در محلات شهر تهران مصوب بیست و دومین جلسه شورای بازنگری و هماهنگی نظامات برنامه ریزی و اجرایی شهرداری تهران مورخ 89/1/29

مجموعه آیین نامه و دستورالعمل های مصوب ستاد راهبری مرکزی


ساختار مدیریت محله


شرح وظایف مدیر محله

اداره واحدهای مربوط به سلامت ، امور ورزشی ، تفریحی آموزشی، فرهنگی ، مذهبی و کتابخانه ها در مقیاس محله

مشارکت در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در محله

شناسایی و کمک به گروههای آسیب پذیر محله

مشارکت در حفظ و ارتقای زیبا سازی محله

مدیریت و ساماندهی امور مربوط به مدیریت بحران در مقیاس محله و سازماندهی و مشارکت شهروندان دراین زمینه 

مشارکت در حفظ و بهره برداری آثار قدیمی محله

نظارت بر اجرای سند توسعه ای محله ای و نیاز سنجی و امکان سنجی اجرای فعالیت های مختلف شهرداری در مقیاس محله

مشارکت و همکاری در آموزش و افزایش سطح آگاهی شهروندان


مهمترین اقدامات انجام گرفته در قالب طرح مدیریت محله تا کنون

تدوین ضوابط ، اسناد و آئین نامه های مربوط به مدیریت محله

سـاختار ســازی در سطح غالب محـلات و مناطق 22 گانه در قالب شکل گیری هیئت امناء ، انتخاب مدیران محلات ، تشکیل کارگروهها ، انتخاب بازرسین

تدوین دفترچه بودجه های محله ای متعلق به حوزه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برای اولین بار

انجام یکسری عملیات اداری و مالی لازم برای تسریع در شکل گیری مدیریت محله مانند افتتاح حساب مشترک بنام مدیریت محله ، تنظیم قراردادهای واگذاری فضاها و همچنین واگذاری فعالیتها

واریز بخشی از اعتبارات معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به حساب مشترک مدیریت محله

واگذاری سراهای محلات موجود به مدیریت محله بر اساس قرارداد

واگذاری اماکن فرهنگی ، ورزشی در مقیاس محله ای (نظیر زمینهای چمن مصنوعی و ... )

واگذاری بخشی از فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی در سطح محلات مانند برگزاری سامانه های نشاط به مدیریت محله بر اساس قرارداد

تسریع در عملیات ساخت ، توسعه و تجهیز سراهای محلات بعنوان یکی از پیش نیازهای اصلی موفقیت مدیریت محله

برگزاری جلسات و هم اندیشی های مختلف و مشترک مدیریت محلات با حوزه های ورزش ، IT ، سلامت ، پژوهش و سایر موضوعات فرهنگی و اجتماعی

تدوین و تصویب طرح جامع آموزش و توانمند سازی مدیریت محله در ابعاد مختلف آن و اجرای بخشی از این طرح

تشکیل مستمر جلسات ستاد راهبری مدیریت محله در سطح مرکزی و در سطح مناطق 22 گانه به منظور برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر کار و رفع موانع و چالش های آن

تشکیل مستمر و منظم جلسات کارگروه اصلی ستاد مرکزی راهبری مدیریت محله


مدیریت محله به روایت آمار و ارقام

تعداد محلات 374 محله
 ( محله اسلام آباد در منطقه دو به علت قرار گرفتن در طرح فاقد بافت جمعیتی شده است. )
تشکیل هیئت امناء 365 محله 
انتخاب بازرس 315 محله
انتخاب مدیر محله 345 محله
تعداد سرای محله موجود 220 سرا
تعداد سرای محله در حال ساخت 56 سرا
تعداد سرای محله در حال ساخت 154 سرا