نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
یکشنبه, 27 آبان,1397


نام و نام خانوادگی : سرکار خانم آتنا بابا علی


معرفی بیشتر . . .

شهردار ناحیه 3
نام و نام خانوادگی : جناب آقای محمد صفری


رئیس اداره
 اجتماعی و فرهنگینام و نام خانوادگی : جناب آقای مهدی غفاری
رئیس اداره
 مالی و اداری
نام و نام خانوادگی : جناب آقای حسینی
رئیس اداره
شهرسازی
نام و نام خانوادگی : جناب آقای شعبان پناه
رئیس اداره
عمران و ترافیک